Nạp thẻ

Bảo Trì Trang Nạp

THÔNG BÁO BẢO TRÌ TRANG NẠP

Bảo Trì Trang Nạp - 1

 

THỜI GIAN BẢO TRÌ: 

- 0h00 - 4h00 ngày 13/11

- 0h00 - 4h00 ngày 14/11

Nội dung bảo trì: Bảo trì nâng cấp hệ thống trang nạp 

Lưu ý: Trong thời gian bảo trì trang nạp các Đại Hiệp vui lòng không cố gắng nạp thẻ tránh sự cố không mong muốn. 

BQT Cửu Kiếm 3D kính báo!

Game