Nạp thẻ

Bảo trì ngày 22-10

Thông Báo Bảo Trì

Bảo trì ngày 22-10 - 1

Thời gian: 9h00 ngày 22-10

Nọi dung bảo trì:

- Bảo trì định kỳ

- Cập nhật tăng giới hạn Thịnh Đường Phổ

Lưu ý:Trong thời gian bảo trì, Đại Hiệp vui lòng không cố gắng đăng nhập hoặc nạp thẻ tránh sự cố không đáng có. Sự kiện cập nhật tuần mới sẽ được lên sau thời gian bảo trì kết thúc.

Game