Nạp thẻ

[HOT] PHÚC LỢI MÁY CHỦ MỚI

ĐĂNG NHẬP LIÊN TIẾP

[HOT] PHÚC LỢI MÁY CHỦ MỚI - 1

Đại Hiệp chỉ cần đăng nhập vào game sẽ được nhận các gói quà giá trị trong 14 ngày liên tiếp. Quà bao gồm: kim phiếu, đá nâng cấp, nhẫn hoàng kim, ngoại trang phi hành,... Cụ thể:

 • Ngày 1: 50 Kim Phiếu + 5 Tụ Khí Thạch + + Thịnh Đường Linh Đang
 • Ngày 2: 2 Nhẫn VIP - Tú Cốt Giới + 1 Phù X3 EXP + 5 Dũng Tuyền Thạch
 • Ngày 3: 100 Kim Phiếu + 5 Thiên Thạch + Thịnh Đường Diệp Viễn An (Kick duyên + 12.000 HP với Linh Đang nhận ở ngày 1)
 • Ngày 7: 200 Kim Phiếu + Tướng Cam Lý Bạch + 10 Phượng Hoàng Vũ
 • Ngày 14: 600 Kim Phiếu + Thịnh Đường Nhược Như Sơ Kiến + Ngự Kiếm "Mịch Tri Âm"

KÝ DANH MỖI NGÀY

[HOT] PHÚC LỢI MÁY CHỦ MỚI - 2

Hàng ngày, Đại Hiệp đăng nhập vào game sẽ nhận được nguyên liệu giúp tăng lực chiến

LÊN LỰC CHIẾN NHẬN THƯỞNG

[HOT] PHÚC LỢI MÁY CHỦ MỚI - 3

Chỉ cần Đại Hiệp đạt tới mốc lực chiến nhất định sẽ nhận được những phần quà hậu hĩnh. Cụ thể:

 • 5000 LC: 50.000 Bạc + 50 Kim Phiếu + 2 Khổng Tước Linh
 • 10.000 LC: 10 vạn Bạc + 80 Kim Phiếu + 2 Tụ Khí Thạch
 • 20.000 LC: 15 vạn Bạc + 100 Kim Phiếu + 1 Phượng Hoàng Vũ
 • 40.000 LC: 20 vạn Bạc + 120 Kim Phiếu + 5 Tụ Khí Thạch
 • 80.000 LC: 25 vạn Bạc + 150 Kim Phiếu + 5 Li Hỏa
 • 120.000 LC: 30 vạn Bạc + 180 Kim Phiếu + 2 Kiếm Phách
 • 160.000 LC: 35 vạn Bạc + 200 Kim Phiếu + 5 Tinh Thạch
 • 200.000 LC: 40 vạn Bạc + 240 Kim Phiếu + 5 Kiếm Phách
 • 250.000 LC: 45 vạn Bạc + 260 Kim Phiếu + 10 Tinh Thạch
 • 350.000 LC: 50 vạn Bạc + 300 Kim Phiếu + 1 Phù Bảo Vệ
 • 500.000 LC: 55 vạn Bạc + 350 Kim Phiếu + 2 Tinh Cực Thạch
 • 600.000 LC: 60 vạn Bạc + 400 Kim Phiếu + 15 Tinh Thạch
 • 800.000 LC: 65 vạn Bạc + 450 Kim Phiếu + 5 Tinh Cực Thạch
 • 1.000.000 LC: 70 vạn Bạc + 500 Kim Phiếu + 1 Phù Bảo Vệ

► QUÀ CẤP ĐỘ

[HOT] PHÚC LỢI MÁY CHỦ MỚI - 4

Đạt tới cấp chỉ định & nhận quà. Cụ thể:

 • Cấp 20: 50 Kim Phiếu + 1 Tụ Khí Thạch
 • Cấp 40: 50 Kim Phiếu + 3 Tụ Khí Thạch + 1 Bùa x2 EXP
 • Cấp 60: 50 Kim Phiếu + 5 Khổng Tước Linh + 1 Phượng Hoàng Vũ
 • Cấp 80: 50 Kim Phiếu + 2 Quân Lệnh + Bát Quái Lệnh
 • Cấp 100: 50 Kim Phiếu + 3 Dũng Tuyền Thạch + 3 Thiên Thạch
 • Cấp 120: 50 Kim Phiếu + 5 Mảnh Thịnh Đường Nhược Như Sơ Kiến + 1000 Linh Trần
 • Cấp 140: 100 Kim Phiếu + 1 Phù X3 EXP + 5 Bách Hiểu Thư
 • Cấp 160: 100 Kim Phiếu + 5 Li Hỏa + 1 Kiếm Phách
 • Cấp 180: 150 Kim Phiếu + 10.000 Điểm Uy Vũ + 10 Tụ Khí Thạch
 • Cấp 200: 150 Kim Phiếu + 3 Dũng Tuyền Thạch + 5 Thiên Thạch
 • Cấp 220: 200 Kim Phiếu + 5 Tinh Thạch + 1 Tinh Cực Thạch
 • Cấp 240: 200 Kim Phiếu + 10 Khổng Tước Linh + 5 Phượng Hoàng Vũ
 • Cấp 260: 300 Kim Phiếu + 10 Li Hỏa + 3 Kiếm Phách
 • Cấp 280: 300 Kim Phiếu + 5 Thiên Thạch + 2 Ngọc Công Lv3
 • Cấp 300: 400 Kim Phiếu + 8 Thiên Thạch + 2 Ngọc Thủ Lv3
 • Cấp 320: 400 Kim Phiếu + 10 Thiên Thạch + 2 Ngọc HP Lv3
 • Cấp 340: 500 Kim Phiếu + 1 Phù X3 EXP + 2 Phù Bảo Vệ
 • Cấp 360: 500 Kim Phiếu + 1 Bí Dược Thiên Trúc (hồi 25% HP) + 5 Phù Bảo Vệ

 

 

Game