Nạp thẻ

[UPDATE ĐẠI HỘI ĐỒ LONG] PHÓ BẢN GIA TỘC

[UPDATE ĐẠI HỘI ĐỒ LONG] PHÓ BẢN GIA TỘC - 1

  • Phó bản gia tộc là nơi rèn luyện bản thân cùng các thành viên khác trong gia tộc của bạn. 
  • Mỗi ngày chỉ được khiêu chiến 1 lần
  • Đánh bại càng nhiều tộc viên, nhận thưởng càng nhiều, đặc biệt là đánh bại tộc trưởng
  • 5h mỗi ngày cài lại lượt khiêu chiến
  • Phần thưởng: EXP
Game