Nạp thẻ

[UPDATE ĐẠI HỘI ĐỒ LONG] NÂNG GIỚI HẠN THỊNH ĐƯỜNG PHỔ LV 200

Trong phiên bản "Đại Hội Đồ Long" này, giới hạn cấp độ của Thịnh Đường Phổ đã được tăng lên 200. Dưới đây là một vài hình ảnh của Thịnh Đường Phổ Lv 200

[UPDATE ĐẠI HỘI ĐỒ LONG] NÂNG GIỚI HẠN THỊNH ĐƯỜNG PHỔ LV 200 - 1

[UPDATE ĐẠI HỘI ĐỒ LONG] NÂNG GIỚI HẠN THỊNH ĐƯỜNG PHỔ LV 200 - 2

[UPDATE ĐẠI HỘI ĐỒ LONG] NÂNG GIỚI HẠN THỊNH ĐƯỜNG PHỔ LV 200 - 3

Game