Nạp thẻ

[HƯỚNG DẪN] QUY TẮC LIÊN THÔNG MÁY CHỦ CỬU KIẾM 3D

QUY TẮC LIÊN THÔNG MÁY CHỦ CỬU KIẾM 3D

1. Sau khi gộp, user vẫn đăng nhập vào game theo sv cũ.

2. Các sv mở từ 15 ngày trở lên có thể gộp

3. Các thông tin như thuộc tính, vật phẩm, tài nguyên, thời trang đã nhận (trự phi kiếm "Côn"), dữ liệu nhiệm vụ (gồm tiến độ và lượt n.vụ), danh sách hảo hữu, thông tin kỳ duyên, dữ liệu nạp, cấp cảnh giới, tiến độ thẻ tuần/tháng, tiến độ thành tựu, danh hiệu đã nhận, dữ liệu Bang, thông tin kết hôn, gia tộc sẽ được giữ nguyên

3. Reset dữ liệu BXH, sau khi gộp căn cứ dữ liệu mới để xếp hạng.

4. Reset dữ liệu liên quan đến binh khí phổ

5. Reset toàn bộ dữ liệu liên quan đến Trường An Chiến (gồm t.tin Bang thắng, t.tin chủ thành Trường An, tượng thành chủ. Bảo lưu danh hiệu tọa kỵ thành chủ đã nhận

5. Giao dịch: gộp vật phẩm tại chợ giao dịch giữa các sv

6. Đấu giá Bang: đạo cụ đấu giá Bang ko thay đổi

7. Sau khi gộp có khả năng số nhân vật của tài khoản đạt tối đa 16 nhân vật. Lúc này cần hỗ trợ hiển thị toàn bộ nhân vật đã tạo, nếu user đã tạo quá 4 nhân vật sẽ không thể tạo nhân vật mới nữa.

8. Nhiệm vụ thu thập: do nội dung nhiệm vụ mỗi server khác nhau, sau khi gộp cần làm mới nhiệm vụ thành nhiệm vụ server gộp, nếu người chơi đã hoàn thành sẽ duy trì trạng thái hoàn thành, n.vụ chưa hoàn thành sẽ làm mới thành n.vụ thu thập mới

9. Tầm Bảo: do vị trí rương cao cấp của mỗi sv khác nhau, sau khi gộp sẽ lấy vị trí mật bảo cao cấp của server mới làm chuẩn, nếu rương ở vị trí nào đó của server mới chưa xuất hiện trước khi gộp, user có thể mở rương này tại server mới.

10. Lì xì: user sau khi phá lì xì thế giới, lì xì bang, nếu khi gộp server chưa được lĩnh hết, phần chưa lĩnh sẽ hoàn lại qua thư

11. Trùng tên: điều chỉnh tên nhân vật, bang, gia tộc nếu trùng (phán đoán theo chiến lực, chiến lực thấp hơn sẽ đổi tên, nếu chiến lực bằng nhau sẽ căn cứ userid sửa tên của user có id lớn hơn).

► Hình thức sửa: sau tên thêm @1, nếu nhiều người cần sửa, phía sau tên sẽ thêm @1, @2, @3....Nếu vượt quá giới hạn chữ số sẽ xóa chữ cuối cùng trong tên cũ.

► Tặng thẻ đổi tên cho người chơi bị đổi tên qua thư

► Tên bang: khi trùng tên bang, căn cứ theo thứ tự cấp > quỹ bang > số người để sửa (Bang có cấp thấp > quỹ bang thấp > số người ít sẽ bị sửa tên). Nếu quỹ + cấp + số người bằng nhau sẽ sửa ngẫu nhiên tên 1 bang.

► Tên Bang bị sửa sẽ thêm @1, @2, @3...vào sau, nếu vượt quá giới hạn chữ số sẽ xóa chữ cuối cùng trong tên gốc.

► Tặng thẻ đổi tên Bang qua thư.

► Tên cờ Bang: không tiến hành xử lý trùng tên cờ Bang

► Tên gia tộc: khi trùng tên sẽ sửa ngẫu nhiên 1 gia tộc. Cách sửa tương tự tên bang...

► Tên gia tộc sau khi bị sửa sẽ được nhận thẻ đổi tên qua thư

Game